Články

Práce na "novej" Slovenskej ekumenickej Biblii

ACS Sabinov

 

 

"Sviecou mojej nohe je tvoje slovo,

  svetlom môjmu chodníku."

                                  Ž 119,105

 

 

Milí priatelia,

v nasledujúcich riadkoch by sme Vás chceli bližšie informovať o dôležitom projekte, na ktorom sa v súčasnosti pracuje v Slovenskej biblickej spoločnosti (SBS). Ide o práce na „novej" Slovenskej ekumenickej Biblii (SEB):

O „novej" ekumenickej Biblii, hovoríme ako o „novej" preto, lebo oproti prvému kompletnému vydaniu z roku 2007 (kompletné - obsahuje Novú aj Starú zmluvu) bude mať toto „nové" vydanie niekoľko inovácií:

a) Od spomínaného prvého kompletného vydania sa zozbieralo približne 1600 pripomienok od odborníkov teológov a biblistov, ako aj od čitateľov Biblie. Tieto pripomienky sa týkajú gramatiky, štylistiky, ale vyskytli sa aj pripomienky teologického rázu. Za účelom posúdenia týchto pripomienok boli oslovené členské cirkvi SBS, aby vybrali odborníkov, ktorí by posúdili relevantnosť týchto pripomienok. Boli zostavené dve sekcie: Sekcia pre Starú zmluvu, ktorú viedla doc. ThDr. Sidónia Horňanová, PhD.; a Sekcia pre Novú zmluvu, ktorú viedol prof. ThDr. PhDr. Imre Peres, PhD. Tieto tímy posúdili spomínané pripomienky a tie z nich, ktoré boli opodstatnené, zapracovali do textu SEB.

b) „Nová" SEB bude obsahovať krížové odkazy, ktoré boli vypracované ďalšou skupinou odborníkov. Tieto práce viedol taktiež prof. Peres. Počet vložených krížových odkazov do tejto "novej" SEB je viac ako 19 000.

c) Prebehli práce na úvodoch k jednotlivým biblickým knihám, ktoré vysvetľujú hlavné témy, štruktúru, okolnosti vzniku a napriek stručnosti ponúkajú čitateľovi dostatočne zrozumiteľný ucelený pohľad na knihu. Ich cieľom nie je podať množstvo informácií, ale skôr "naladiť" čitateľa tak, aby sa pri čítaní "nestratil" alebo nebol odradený odlišným spôsobom myslenia a chápania reality v dobe vzniku diela. Tieto budú taktiež súčasťou „novej" ekumenickej Biblie.

d) Vyše 4000 mien osôb alebo geografických názvov bolo upravených tak, aby čo najviac zodpovedali fonetickému prepisu z hebrejčiny vzhľadom na pôvodný prízvuk a dĺžku samohlások (napr. Ex 6,23: „Áron si vzal za ženu Elíšebu, dcéru Aminádaba, sestru Machšóna. Tá mu porodila Nádaba, Abíhua, Eleazára a Ítamara." je teraz „Áron si vzal za ženu Elišebu, dcéru Amminadába, sestru Nachšóna. Tá mu porodila Nadába, Abihua, Eleazára a Itamára.")

e) Špecifické pojmy pre obety, faunu a flóru, nástroje, sviatky, úrady, rodinné vzťahy a pod. boli preložené konkordantne (napr. Lev 23,3: „Šesť dní sa bude pracovať, siedmy deň bude dňom prísneho sobotného odpočinku, dňom posvätného zhromaždenia. Nebudete vykonávať nijakú prácu. Je to deň Hospodinovho odpočinku vo všetkých vašich bydliskách." je teraz „Šesť dní sa bude pracovať, siedmy deň bude deň slávenia sobotného odpočinku, deň bohoslužobného zhromaždenia. Nebudete vykonávať nijakú prácu. Je to deň Hospodinovho sobotného odpočinku vo všetkých vašich bydliskách.")

f) Text bol rozšírený o alternatívne preklady pod čiarou (napr. Ex 15,2: „Moja sila a pieseň je Hospodin..." „Alt. Moja sila a moc je Hospodin..." / Iz 53,11: „Po útrapách svojho života uvidí svetlo, nájde uspokojenie svojím poznaním. Môj spravodlivý služobník ospravedlní mnohých, vezme na seba ich viny." Alt. „Po útrapách svojho života uvidí svetlo, nasýti, ospravedlní môj spravodlivý služobník svojím poznaním mnohých a ich neprávosti sám ponesie.")

g) Prebehlo čistenie gramatických chýb (napr. nesprávne pády, čiarky a pod.) a jazyková aktualizácia najmä archaicky znejúceho slovosledu (namiesto „dom Dávidov" je teraz „dom Dávida" alebo „Dávidov dom" / „syn Šalamúnov" je teraz „syn Šalamúna" alebo „Šalamúnov syn").

h) Oprava chybne preložených termínov z hebrejčiny, napr. Božieho mena (Hospodin) za Boh.

i) Oprava chybného rozdelenia polveršov v poetických častiach.

j) Preklady paralelných hebrejských častí boli zosúladené, najmä Kráľovských kníh a Kroník.

Keď hovoríme o „novej" ekumenickej Biblii, tak o nej hovoríme ako o „novej" v úvodzovkách, a to z toho dôvodu, že aj keď je vylepšený samotný biblický text a Biblia bude obsahovať aj vyššie spomínané krížové odkazy a úvody ku knihám, základ tejto Biblie tvorí pôvodný ekumenický preklad. Čiže sa nejedná o nový preklad, ani tieto vylepšenia nemôžeme nazvať revíziou textu (revízia vyžaduje hlbšie a komplexné prepracovanie textu).

Slovíčko „nová" je teda pracovný názov, ktorý naznačuje jednak kvalitatívny posun čo sa týka vlastného ekumenického textu Biblie, ako aj doplnenie nápomocných častí (krížové odkazy a úvody). Táto „nová" ekumenická Biblia, ktorá bude dostupná pravdepodobne na jeseň roku 2015, bude niesť označenie: 3. opravené vydanie.

Začiatkom roka 2015 prebehli práce technického charakteru: vloženie všetkých odsúhlasených zmien, krížových odkazov a úvodov do špeciálneho počítačového programu Paratext. V súčasnosti prebieha kontrola textu a zalomenie „novej" Biblie, po ktorej prebehne kontrola a korektúra zalomenia.

Celkové náklady na prípravu tohto „nového" vydania ekumenickej Biblie sa priblížili k sume 10.000 Eur (bez nákladov na tlač). Tento text bude okrem samotnej ekumenickej Biblie použitý už v priebehu roka 2015 v Prvej slovenskej študijnej Biblii, v Audio verzii Starej zmluvy a v knihe Žalmy vo veľkom písme (určené pre slabozrakých spoluobčanov). 

Prosíme o modlitby za úspešné dokončenie prác na tomto projekte.

subor s odkazmi zmsproces vkladania krizoveho odkazu zmsniekolko krizovych odkazov vlozenych zms

Foto: proces vkladania krížových odkazov do Paratextu.

Godzone Magazín o Božom Slove   

Pri šálke s tajomníkom Slovenskej biblickej spoločnosti o pripravovanom vydaní Slovenskej ekumenickej Biblie.     

Slovenský ekumenický preklad               

úplný zoznam projektov SBS                                                                                                                                                        hlavná stránka SBS