Vaša podpora je dôležitá

 
Slovenská biblická spoločnosť (SBS) je nezisková organizácia - občianske združenie (Zákon NR SR č.83/1990), ktorého primárnym poslaním je šírenie Božieho Slova - Biblie na Slovensku a podľa potreby a možností aj v zahraničí.
 
Predmetom činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti je hlavne:
  • Šírenie Božieho Slova (Biblie) v slovenčine a iných jazykoch.
  • Organizovanie a podpora prekladov Biblie do slovenčiny a do iných jazykov.
  • Vydávanie Biblie v slovenskom a iných jazykoch.
  • Vydávanie a šírenie pomôcok pre štúdium Biblie.
  • Podpora medzikonfesijnej spolupráce pri prekladaní Biblie (tzv. ekumenické preklady).
  • Realizácia projektov s cieľom distribuovať Božie Slovo v rámci špecifických skupín obyvateľstva napr. nevidiaci, slabozrakí, školopovinné deti, mládež, rómska menšina a iné. (zoznam projektov v súčasnosti realizovaných a čakajúcich na realizáciu)
  • Zabezpečovanie textu Písma v materinskom jazyku národnostných menšín a cudzincov žijúcich v Slovenskej republike.
Ako národná biblická spoločnosť patrí Slovenská biblická spoločnosť do celosvetovej rodiny Spojených biblických spoločností (United Bible Societies - UBS). Jej práca má ekumenický charakter. Spolupracuje s dvanástimi členskými kresťanskými cirkvami, ktoré pôsobia na Slovensku. Menovite sú členmi SBS (podľa abecedného poradia):
 

Každá členská cirkev, s výnimkou Starokatolíckej cikvi na Slovensku, má svojho zástupcu vo Výbore SBS, ktorý riadi činnosť SBS v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia SBS, konaného raz ročne.

V nasledujúcom zozname sú uvedené  mená súčasných členov Výboru SBS (podľa abecedného poradia cirkvi):

Kucej Peter

 

Mgr. Peter Kucej (Apoštolská cirkev na Slovensku)

"Je to úžasné že v našej krajine sa môže voľne šíriť a čítať Božie Slovo a takto je umožnené aj bežným ľuďom čítať Bibliu vo svojom rodnom jazyku, čo v minulosti (počas histórie kresťanstva) chýbalo a nebolo to takou samozrejmosťou. Slovenská biblická spoločnosť svojím poslaním umožňuje, aby sa Božie Slovo dostalo do našej spoločnosti a tak mohlo pôsobiť medzi ľuďmi všetkých vrstiev a týmto spôsobom formovať a meniť ľudské životy k lepšiemu."

 

Kraljik Darko zms

 

ThDr. Darko Kraljik (Bratská jednota baptistov na Slovensku)

"Cirkev Kristova stále stojí pred výzvou veľkého poslania, vydávať svedectvo všetkým ľuďom o tej úžasnej a veľkej Božej láske, zjavenej nám v Ježišovi Kristovi. Súčasťou tohto svedectva je aj šírenie Božieho slova, ktoré je písaným svedectvom o Ježišovi Kristovi. SBS svojou službou šírenia Božieho slova chce byť nástrojom cirkvi Kristovej v jej poslaní svedčiť o spáse v Ježišovi Kristovi všetkým ľuďom v našej generácii."

 

Márföldi Daniel zms

 

Daniel Márföldi, B.A. (Cirkev adventistov siedmeho dňa)

"Evanjelium obsiahnuté v Biblii je jedným z najväčších pokladov, ktoré ako ľudstvo vlastníme. Je pre nás veľkou prednosťou, že medzi mnohými národmi, ktoré môžu po ňom siahnuť vo vlastnom jazyku, sme aj my Slováci. Slovenská biblická spoločnosť významnou mierou prispieva k tomu, aby evanjelium v tejto forme bolo aktualizované pre všetky vrstvy našej rozmanitej spoločnosti."

 

Mgr. Slavomír Poloha (Cirkev bratská na Slovensku) - podpredseda Výboru SBS

 

 Mgr. Ján Šípka (Evanjelická cirkev a.v. na Slovensku)

 

Hipp Patrik2 zms 

PhDr. Patrik Hipp, PhD. (Evanjelická cirkev metodistická)

 

 

 

 Kardis Maria

doc. ThDr. Mária Kardis, PhD. (Gréckokatolícka cirkev na Slovensku)

"Som rada, že sa môžem pričiniť k dielu šírenia Božieho Slova hľadajúcim Boha. Ono dáva zmysel ľudskému životu, a preto činnosť Slovenskej biblickej spoločnosti je veľmi prospešná pre dnešného človeka."

 

 

Pruzinsky Stefan

 

prot. doc. ThDr. Štefan Pružinský, PhD. (Právoslávna cirkev na Slovensku)

"Slovenská biblická spoločnosť je organizácia, v ktorej sa rodí veľa dobrých plánov a aktivít pre šírenie Božieho slova pre dobro a spásu nášho národa. Úprimne prajem Slovenskej biblickej spoločnosti, aby sa vždy našlo veľa ľudí, ktorí jej budú pomáhať a zároveň sa inšpirovať výsledkami jej práce vo svojom každodennom živote."

 

Semjan

 

Mgr. Ján Semjan (Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku)

Svet v Knihe kníh dostal to najdôležitejšie posolstvo pre naplnený život. Poslaním Biblickej spoločnosti je odovzdávať toto posolstvo ďalej, tlmočiť ho v zrozumiteľnom jazyku a prístupným spôsobom všetkým vekovým, sociálnym a iným kategóriam. Samotné oslovenie čitateľa/poslucháča už nie je len dielom ľudskej činnosti, je to však sejba, ktorej poslanie prijímame a veríme, že tak ako každá sejba i táto povedie k slávnej žatve.

 

Vilhan Pavel zms

 S.S.Dr. Pavel Vilhan, PhD. (Rímskokatolícka cirkev na Slovensku) - predseda Výboru SBS

"Aj keď už dnes nie je vôbec ťažké dostať sa k Biblii, človek pri jej čítaní zisťuje, aký by mohol byť jeho život iný, podstatne bohatší, keby s ňou našiel spoločnú reč. Bohu totiž záleží na tom, aby mu ľudia rozumeli. A neustále hľadá spôsoby, ako človeka osloviť, aby mu ponúkol plnohodnotný život. Vďaka členstvu v Slovenskej biblickej spoločnosti sa mi rozšíril pohľad na vlastný život aj na život ostatných ľudí, ktorých sa Boh svojím slovom dotkol. Navyše mám teraz jedinečnú príležitosť aktívne sa podieľať na zbližovaní ľudí s Bohom v rodnom jazyku cez jedinečný projekt vydania Slovenskej ekumenickej biblie a ďalších zaujímavých pomôcok k jeho štúdiu."

 

Členom Výboru SBS je aj riaditeľ SBS, v súčasnosti Pavol Krasnocvetov, ktorý má vo Výbore SBS poradný hlas. viac o Výbore SBS

Členom SBS sa môže stať každý, kto sa chce podieľať na jej činnosti: jednotlivý kresťan, kresťanská denominácia či kresťanská organizácia.

* Z histórie Slovenskej biblickej spoločnosti


baner-ok1mensi