13 pandemických mesiacov

Milé sestry, milí bratia, priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti!

Máme za sebou zvláštnych 13 mesiacov, ktoré sa dotkli určite každého z nás. Zažili sme obdobie mnohých prekvapení, veľakrát chaosu a neočakávaných udalostí, ale zároveň s tým prichádzali aj nové výzvy, ako pracovať a slúžiť v týchto obmedzených podmienkach.

Napriek týmto zvláštnostiam sme my v biblickej spoločnosti mohli prežívať pokoj, Božiu milosť a Jeho vedenie na každý deň. Áno, aj my sme mali obavy, ako ideme v týchto nových podmienkach pracovať. Vďaka Pánovi, sme tu a pokračujeme v práci na šírení Božieho slova tak v písomnej, ako aj elektronickej forme. Práve vďaka tej elektronickej sme mohli mať s vami užší kontakt a mohli sme cítiť, že ste nám oporou, či už na modlitbách, dobrovoľníckou činnosťou, ako aj finančnými príspevkami. Cez všetko toto sme mohli cítiť, že Pán je s nami a neuveriteľne, priam zázrakmi, nám pomáhal pri našej činnosti v tomto zložitom období.

V tejto krátkej informácii sa chcem s vami podeliť, ako sme pracovali s tým, čo nám Pán Boh zveril a ako sme prežili týchto 13 pandemických mesiacov (marec 2020 – apríl 2021):

Vydali sme 12 nových knižných publikácií v celkovom počte 14000 kusov. Ukončili sme prípravu nového vydania Biblií a z pôvodne plánovaného počtu 13000 kusov, je dnes vo výrobe v zahraničí až 17700 kusov, ktoré prídu na Slovensko v júni. Za toto obdobie sme zároveň predali a rozdistribuovali 18472 kusov Biblií a duchovnej literatúry. Na charitatívne a misijné účely sme venovali ďalších 3019 kusov kníh. Spolu sme teda rozdistribuovali 21491 kusov biblickej literatúry. Je to naozaj Boží zázrak, že v tomto ekonomicky a spoločensky zložitom období sme mohli vydať a predať také množstvo duchovnej literatúry, ktoré je najväčšie v tridsaťročnej histórii biblickej spoločnosti. Je to vďaka mnohým pomocníkom, ako aj vďaka každému z vás, ktorí ste na toto Božie dielo prispeli. Vnímame vás ako našich spolupracovníkov, ktorí nás z rôznych kútov našej vlasti, a niektorí aj zo zahraničia podporujete a pomáhate nám šíriť Božie slovo.  Ak ste nezaslali finančný dar, ale ste si kúpili niektorú knihu z nášho portálu eshop.biblia.sk, možno ste si to neuvedomili, ale aj takto ste nás podporili, pretože celý zisk z predaja opäť investujeme do práce na Božom diele.  

Okrem tlače a predaja literatúry sme sa zapojili do viacerých projektov, prostredníctvom ktorých sa šíri Božie slovo elektronicky – hlavne cez portál biblia.sk, pričom sa v mnohých projektoch používa práve náš ekumenický preklad Božieho slova. Pandémia nás síce zatvorila do súkromia, ale naučila nás všetkých viac využívať moderné spôsoby komunikácie a cez internet dnes môžeme dostať Božie slovo do každej domácnosti. Sme spoluorganizátormi a partnermi viacerých projektov ako napríklad „Biblia za rok“ – pravidelné čítanie Biblie, ktoré organizujú veriaci  z Martina, „Duchovná obnova rodín“ s farnosťou Dobrý pastier zo Soliniek v Žiline, so sestrami z organizácie „Miluj Boha nesmierne“ (Love God Greatly), ktorá sa venuje službe šírenia a štúdiu Božieho slova medzi ženami, s Cirkvou bratskou na projekte  „Spoločenstvo evanjelia“, ktorého nosná myšlienka „Staré evanjelium pre moderný život“ pomáha ľuďom lepšie poznávať Božie slovo a uvádzať ho do každodenného praktického života. V spolupráci s Pravoslávnou cirkvou na Slovensku a jej farnosťami sme zrealizovali vydanie a distribúciu detskej Biblie pod názvom „Príbehy Svätého písma pre deti“, z ktorej sa za 3 mesiace od vydania distribuovalo medzi veriacich viac ako 800 kusov. Do budúcnosti máme rozpracovanú myšlienku vydania Biblie v rusínskom jazyku, ktorej iniciátormi sú bratia gréckokatolíci. V máji máme naplánované vytlačiť už druhé vydanie Biblie v rómsko-slovenskom jazyku, na čom spolupracujeme s organizáciami Eastern European Mission a Slovo pre Svet na Slovensku (The Word for the World), ktorá realizuje preklad Biblie do rómčiny. V tomto období sme dokončili preklad a odovzdali do tlače vydanie 5 nových knižiek pre deti, pod názvom „Hľadajme spolu v Biblii“, ktoré prídu na trh v septembri. Začali sme pracovať na vydaní Biblie pre našu mládež pod názvom „Junior Bible“, ktorú by sme mohli mať v predaji začiatkom roku 2022. S Božou pomocou chceme pokračovať v našom projekte prekladu Biblie pre nepočujúcich do posunkovej reči, ktorý vzhľadom na jeho náročnosť je naplánovaný na niekoľko rokov. Ide o veľmi zložitý, technicky, personálne a finančne náročný projekt – pre informáciu, plánované ročné náklady sú na úrovni 37000,- USD. Chvála Bohu, naša partnerská organizácia United Bible Societies sa zaviazala financovať časť tohtoročných nákladov vo výške 14886,- USD. Je to opäť potvrdenie Božej milosti pri nás, že aj v dobe recesie a výraznom obmedzení všetkých zdrojov sa o nás Pán Boh postaral a tento projekt bude môcť, aj keď s obmedzením, pokračovať.

Ďakujem vám za čas, ktorý ste venovali prečítaniu týchto informácií. Záverom vás chcem poprosiť, nezabúdajte na nás na svojich modlitbách, a tak, ako vám Pán dá na srdce, pomôžte nám šíriť Slovo Božie do všetkých končín našej krásnej slovenskej zeme. Nech vás náš milostivý Boh odmení za vašu štedrosť a naplní vaše potreby na každý deň.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti