Spolupráca

Slovenská biblická spoločnosť

s cieľom šíriť Bibliu

Ekumenická
spolupráca

Slovenská biblická spoločnosť pracuje
od svojho vzniku na ekumenickej úrovni.
Spolupracuje s dvanástimi kresťanskými
cirkvami, ktoré pôsobia na Slovensku
a združuje ďalších, takmer 200
individuálnych a kolektívnych členov.

12 kresťanských cirkví

Členské cirkvi

Menovite sú jej členmi (podľa abecedného poradia):

Apoštolská cirkev na Slovensku

Bratská jednota baptistov na Slovensku

Cirkev adventistov siedmeho dňa

Cirkev bratská na Slovensku

Evanjelická cirkev a.v. na Slovensku

Evanjelická cirkev metodistická

Gréckokatolícka cirkev

Kresťanské zbory na Slovensku

Pravoslávna cirkev

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku

Rímskokatolícka cirkev

Slovenská katolícka cirkev (Starokatolícka cirkev na Slovensku)

Zástupcovia cirkvi

Členovia výboru

Každá členská cirkev (s výnimkou Starokatolíckej cikvi na Slovensku) má svojho zástupcu vo Výbore Slovenskej biblickej spoločnosti. Výbor riadi jej činnosť v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia, ktorý sa koná raz ročne.

Mgr. Jozef Brenkus (Apoštolská cirkev na Slovensku)

Mgr. Michal Lapčák (Bratská jednota baptistov na Slovensku)

Daniel Márföldi, B.A. (Cirkev adventistov siedmeho dňa) – predseda Výboru SBS

MVDr. Pavol Podhorský (Cirkev bratská na Slovensku)

Mgr. Ján Šípka (Evanjelická cirkev a.v. na Slovensku) – podpredseda Výboru SBS

PhDr. Patrik Hipp, PhD. (Evanjelická cirkev metodistická)

doc. ThDr. Mária Kardis, PhD. (Gréckokatolícka cirkev na Slovensku)

prof. ThDr. Alexander Cap, CSc.  (Právoslávna cirkev na Slovensku)

Mgr. Ján Semjan (Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku)

 (Rímskokatolícka cirkev na Slovensku)

(Členom Výboru SBS je aj riaditeľ SBS, ktorý má vo Výbore SBS poradný hlas)

medzinárodná spolupráca

Spojené biblické spoločnosti

Slovenská biblická spoločnosť patrí do celosvetovej rodiny Spojených biblických spoločností (United Bible Societies – UBS). UBS združuje vyše 150 biblických spoločnosti, ktoré pracujú vo vyše 200 krajinách a oblastiach po celom svete.

Staňte sa partnerom Slovenskej biblickej spoločnosti.
Kontaktujte nás.

Iná spolupráca

Partneri