Božie slovo pre slovenských nepočujúcich

Túžime po tom, aby bola posilnená viera slovenských nepočujúcich kresťanov na Slovensku
a a šírené evanjelium o Ježišovi Kristovi medzi celou komunitou nepočujúcich.

kategória

Aktívne

Číslo projektu

100583

Začiatok projektu

1/2017

Posledná zmena

2/2020

Zhrnutie projektu

Základné informácie o projekte

Komunitu nepočujúcich na celom svete tvorí viac ako 70 miliónov ľudí. Je považovaná za skupinu, ktorá je v súčasnosti najmenej zasiahnutá Božím slovom. Na svete existuje viac ako 400 rôznych posunkových jazykov, pričom kompletná Biblia nie je zatiaľ preložená v žiadnom z nich. Viaceré biblické spoločnosti, ktoré sú členmi United Bible Societies pracujú na prekladoch do posunkových jazykov už niekoľko rokov. Slovenská biblická spoločnosť rozbehla projekt, ktorého súčasťou  je aj vzdelávanie a získavanie skúseností od prekladateľských tímov z iných krajín.

Na jar 2017 sa s Božou pomocou podarilo vytvoriť pracovný tím, ktorý tvoria nepočujúci prekladatelia a teológovia. Po prvých pokusoch sa tím rozhodol vybrať časti Biblie z Nového a Starého zákona, aby sa komunite nepočujúcich mohlo predstaviť komplexné posolstvo Evanjelia. V nasledujúcich rokoch sa preložili kľúčové momenty z Ježišovho života, ukrižovania a zmŕtvychvstania a ďalšie príbehy Starého zákona, aby boli odkazy na Nový zákon jasnejšie.
Pri preklade členom tímu pomáhajú počujúci biblisti a tlmočníci do posunkového jazyka. Záverečné videonahrávky vznikajú v priestoroch televízneho štúdia LUX v Bratislave. Samotný proces prekladu je veľmi náročný – okrem konzultácií v oblasti lingvistiky a teológie sú potrebné viaceré overovania, aby sa zabezpečila korektnosť ako aj zrozumiteľnosť prekladu pre nepočujúcich.

Všetky videonahrávky sú publikované na webovej stránke  Slovenskej biblickej spoločnosti: www.bibliaprenepocujucich.sk   a sú prístupné aj prostredníctvom mobilnej aplikácie.

Fotogaléria

Ako to vyzerá

Dajte vedieť aj svojím priateľom

Čo sme už spravili

Správa o činnosti

Cieľ projektu

Čo chceme dosiahnúť

Naším cieľom je umožniť slovenskej komunite nepočujúcich stretnúť sa s Božím slovom v ich prirodzenom jazyku prekladom Biblie do slovenského posunkového jazyka. Našou snahou je, aby na jar 2020 bolo preložených  26 biblických častí opisujúcich Ježišovo narodenie, službu, smrť a zmŕtvychvstanie podľa Evanjelia Lukáša a 11 ďalších Starozákonných príbehov. Plánujeme propagovať tieto videá a mobilné aplikácie, aby sme získali záujem a podporu kresťanskej komunity nepočujúcich a ďalších nepočujúcich na Slovensku.

Cieľová skupina

ľudia oslovený projektom

  • Slovenskí nepočujúci akéhokoľvek veku, akéhokoľvek vyznania
  • Kresťanskí pracovníci, ktorí slúžia slovenskej komunite nepočujúcich
  • Slovenskí kňazi a pastieri všetkých kresťanských cirkví

 

Nemáme  presné údaje o počte nepočujúcich kresťanov, len odhad podľa ľudí pracujúcich s komunitou. Na Slovensku je asi 10 000 – 15 000 nepočujúcich, ktorí ovládajú posunkový jazyk. Tejto komunite slúži len niekoľko kresťanských organizácií.
Iba niekoľko miestnych kresťanských komunít na Slovensku ponúka preklad kázní do posunkovej reči (raz týždenne alebo raz mesačne). Väčšina kňazov a kazateľov  nie je schopná komunikovať s nepočujúcimi v posunkovej reči. Chýbajú im tiež kvalifikovaní spolupracovníci, ktorí by dokázali prekladať bohoslužby do posunkového jazyka. Nepočujúca komunita nie je v centre záujmu širokej verejnosti alebo politických vodcov, ale títo ľudia tiež potrebujú poznať Spasiteľa. Kresťanskí pracovníci, ktorí slúžia nepočujúcim, vítajú možnosť mať k dispozícii Sväté Písmo v znakovej reči.

Návrh projektu a potreby nepočujúcich

Celý projekt je zameraný na potreby nepočujúcich.  Dôležitou črtou projektu je, že samotní nepočujúci sa v maximálnej možnej miere podieľajú na projektových činnostiach.
Diskutovali sme o potrebe prekladu so zástupcami niekoľkých organizácií pracujúcich s nepočujúcich a všetci túto aktivitu uvítali. Zástupcovia 5 mimovládnych organizácií nám pomáhajú porozumieť kultúre nepočujúcich, pracujú na preklade Biblie a poradia, ako osloviť komunity nepočujúcich v rôznych regiónoch Slovenska.

Ako tento projekt pomôže príjemcom
Projekt prinesie Evanjelium slovenským nepočujúcim v ich prirodzenom jazyku. Budú mať možnosť spoznať Ježiša Krista a hlbšie porozumieť jeho učeniu. Budú schopní študovať, meditovať a zdieľať dobré správy s ostatnými. Budú sa môcť dozvedieť o Ježišovi aj doma alebo kdekoľvek a kedykoľvek, kedykoľvek budú chcieť.

Súvis s víziou

zasadenie do vízie sbs

Naším poslaním je šírenie Božieho slova. Cieľom projektu je slúžiť komunite nepočujúcich, aby sa posilnilo ich priblíženie k Božiemu slovu. Nepočujúci sa zúčastňujú na celom procese – projektovom plánovaní, preklade Biblie, filmovaní a oslovovaní komunity. Digitálna technológia podporuje celý životný cyklus  tejto Biblie. Projekt prináša jej prvý preklad do slovenského posunkového jazyka, ktorý uskutočnili nepočujúci na Slovensku.

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania Darujme.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje. Po úspešnom prijatí daru Vám zašlene informačný email. Ďakujeme!