Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

Milé sestry, milí bratia, priatelia, podporovatelia stránky biblia.sk !

V ostatnom mojom príhovore a poďakovaní v máji tohto roku som sľúbil, že vás budeme informovať, ako sa nám v Slovenskej biblickej spoločnosti darí napĺňať ciele a vízie o ktorých sme vás informovali. Aj keď prežívame neobvyklý rok, ktorý priniesol mnoho nepoznaného a mnohokrát nepredstaviteľného, my v biblickej spoločnosti musíme povedať, ako aj pred pár mesiacmi, vďaka Bohu sme tu a môžeme vám naďalej prinášať Božie slovo v písanej aj digitálnej podobe. Opäť musím v prvom rade vzdať chválu a česť nášmu nebeskému Otcovi za jeho starostlivosť o nás. Uvedomujeme si, že táto Jeho starostlivosť sa na nás vylieva aj cez vaše finančné príspevky, ktorých prišlo ku koncu septembra 21.265 eur od 319 darcov. Ďakujeme každému jednému z vás, že nám pomáhate či už akoukoľvek finančnou čiastkou, ale aj dobrovoľníckou činnosťou, radami a tiež modlitbami. A ako s tým, čo nám Boh cez vás zveril, nakladáme?

V prvom rade sme sa sústredili na vlastnú vydavateľskú činnosť a znížili sme výdaje v spoločnosti na minimum. V tomto krízovom režime sme zracionalizovali niektoré procesy, znížili sme úväzky, využívame prácu z domu a rozšíril sa okruh dobrovoľníkov, ktorí sú zapojení priamo do činnosti a riadiacej práce v spoločnosti. Napriek tomu, postupne od mája sme uviedli na slovenský trh viacero knižných noviniek, hlavne pre deti, ako Biblia do vane, Maľuj vodou, Biblické príbehy s 1000 samolepkami a záverom leta Príbehy z Biblie – 4 knihy s puzzlami. Pripravili sme ďalšie vydanie Biblie – Inšpiruj sa, z ktorej 2000 ks je už vytlačených a v polovici novembra obohatí slovenský knižný trh v novom obale aj rozšírenom prevedení. Všetky náklady spojené s vydaním týchto 11.000 ks kníh už máme uhradené a spolu sme za to zaplatili 35.450 eur. Všetky záväzky máme uhradené, nikomu nič nedlžíme.

Aj keď je zložitá doba, už dnes môžeme povedať, že ďalších naplánovaných 13.000 ks Biblií vydáme. Táto vízia vznikla ešte pred pandémiou, ale vďaka aj vašej pomoci a dobrovoľníckej činnosti mnohých zainteresovaných sme presvedčení, že ju naplníme. V súčasnosti dokončujeme technicko-organizačné záležitosti ohľadom tlače a ak Pán dá, koncom roka 2020 by mali tieto Biblie prísť na Slovensko v 25 rôznych formátoch. Prvýkrát budú Biblie s určitým špecifickým zameraním a dva formáty budú obsahovať príhovor duchovných autorít všetkých kresťanských cirkví združených v biblickej spoločnosti. Na všetko toto už je kalkulácia aj objednávka v tlačiarni, ktorej koncom roka budeme potrebovať uhradiť len za tlač 73.000 dolárov. Veríme, že tento cieľ vieme spoločne naplniť.

Drahí priatelia, chcem vás poprosiť o pokračovanie v pomoci našej činnosti a povzbudzujem aj ďalších k tejto pomoci. Prosím však tak, ako je napísané v písme 2Kor 9,7 Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh. Prostriedky, ktoré do biblickej spoločnosti v minulosti prichádzali zo zahraničia sú dnes úplne pozastavené. S dotáciou zahraničného partnera funguje iba jeden projekt – preklad Biblie pre nepočujúcich, aj ten nie je celkom pokrytý. Mnohé biblické spoločnosti vo svete sa kvôli pandémii zatvárajú, alebo majú existenčné problémy. My, vďaka vašej pomoci môžeme fungovať. Ako ja hovorím, žijeme v krajine neobmedzených možností, patríme medzi krajiny, kde je ešte stále vysoká životná úroveň. Áno, sú oblasti, jednotlivci aj rodiny, kde sa žije „z rúk do úst“. Čo je paradoxné, práve odtiaľ nám prichádza najviac pomoci. Za všetky uvediem jeden príklad z mailovej komunikácie : Písal mi pán, že je veľmi nešťastný, chce nám pomôcť, ale práve ho prepustili z práce. Povzbudil som ho, nech nie je nešťastný, lebo stále mu zostala modlitba a môže sa modliť za našu prácu a na modlitbách prosiť za tých, ktorí majú možnosti prispieť, aby tak urobili a prispeli. Modlitba má veľkú moc a potrebujeme aj modlitebníkov. Obratom mi odpovedal, „ďakujem, že ste ma upokojili a ukázali na tento „skrytý“ príspevok“.

Nech vás Boh požehnáva a svojou mocou ochráni a prevedie aj cez túto druhú vlnu pandémie v duchu slov apoštola Pavla z 2Kor 9,8 „Veď Boh má moc rozhojniť vo vás všetku milosť, aby ste mali vždy a vo všetkom všetkého dostatok na každý dobrý skutok.“ Buďme múdri správcovia toho čo nám Boh zveril.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti