Valné zhromaždenie Slovenskej biblickej spoločnosti

25. apríla 2018 sa v Banskej Bystrici konalo Valné zhromaždenie Slovenskej biblickej spoločnosti. Na pravidelné stretnutie každoročne pozývame všetkých našich členov a zástupcov členských cirkví. Je pre nás jedinečnou príležitosťou na vyjadrenie vďačnosti za Božie vedenie v službe a osobné rozhovory s našimi podporovateľmi.

Predseda Slovenskej biblickej spoločnosti, Pavel Vilhan, prečítal na úvod prvé verše z Listu Hebrejom a otvoril naše stretnutie krátkou modlitbou. Nasledovala Správa o činnosti a aktivitách v roku 2017, ktorú predstavil riaditeľ biblickej spoločnosti, Pavol Krasnocvetov. Katka Bošková a Michal Veselý doplnili podrobnejšie informácie o práci na projektoch.

Pani Zuzana Jenčová potom predniesla Správu revíznej komisie a v jej mene navrhla schválenie predloženej účtovnej závierky. Prítomní ju nato jednohlasne schválili. Po diskusnej časti ukončil stretnutie modlitbou Slavomír Poloha, podpredseda Slovenskej biblickej spoločnosti.

Členské cirkvi a ich zástupcovia (abecedne)

Apoštolská cirkev na Slovensku: Mgr. Peter Kucej
Bratská jednota baptistov na Slovensku: ThDr. Darko Kraljik
Cirkev adventistov siedmeho dňa: Daniel Márföldi, B.A.
Cirkev bratská na Slovensku: Slavomír Poloha (podpredseda)
Evanjelická cirkev a.v. na Slovensku: Mgr. Ján Šípka
Evanjelická cirkev metodistická: PhDr. Patrik Hipp
Gréckokatolícka cirkev: doc. ThDr. Mária Kardis, PhD.
Pravoslávna cirkev: Prot. doc. ThDr. Štefan Pružinský, PhD.
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku: Mgr. Ján Semjan
Rímskokatolícka cirkev: S.S.Dr. Pavol Vilhan, PhD. (predseda)
Slovenská katolícka cirkev (Starokatolícka cirkev) – bez zástupcu

Revízna komisia

Štefan Ševčík
Marek Riečan
Zuzana Jenčová

Projekty v roku 2017

 • Úpravy ekumenického prekladu Biblie (S.S.Dr. Pavol Vilhan, PhD., doc. Mgr. František Ábel, PhD,.a Daniel Horničár, PhD., pracovali v roku 2017 na kontrole konkordantnosti Novej zmluvy a úprave interpunkcie v celej Biblii.)
 • Biblia vo veľkom písme pre ľudí so zrakovým postihnutím (V roku 2017 boli vydaná a distribuovaná 5. časť zo série. Projekt podporila Biblická spoločnosť Severné Írsko.)
 • Biblie, mapy a biblická literatúra pre školy (Distribúcia publikácií v ďalšom regióne Slovenska pokračovala v roku 2017 predovšetkým vďaka slovenskému darcovi.)
 • Božie slovo pre slovenských nepočujúcich (Preklad prvých piatich príbehov z Novej zmluvy do slovenského posunkového jazyka podporila United Bible Societies.)
 • Joint Fundraising project (Spoločný projekt biblických spoločností z Litvy, Lotyšska, Estónska, Ukrajiny a Slovenska, vďaka príspevku Nórskej Biblickej spoločnosti sme v roku 2017 spustili novú verziu stránky www.biblia.sk .)
 • Core Presence (Biblická spoločnosť Severné Írsko venovala finančný dar na našu činnosť v roku 2017.)
 • Rómsko – slovenská Nová zmluva (Príprava publikácie v spolupráci s organizáciami Slovo pre svet a Eastern European Mission.)

Plánovaná edičná činnosť v roku 2018

 • „mini“ Nová zmluva + Žalmy + Príslovia
 • Ekumenická Biblia, štandardný a vreckový formát
 • Candle biblický atlas
 • Rómsko – slovenská Nová zmluva
 • Audio Nová zmluva, nedramatizovaná verzia
 • Svätostánok a Jeruzalemský chrám