Výročné valné zhromaždenie

V stredu 14. júna sa v Banskej Bystrici konalo každoročné Valné zhromaždenie Slovenskej biblickej spoločnosti, na ktoré tradične pozývame zástupcov členských cirkví a kolektívnych členov a všetkých individuálnych členov.

Stretnutie otvoril krátkym duchovným zamyslením a modlitbou Pavel Vilhan, predseda Slovenskej biblickej spoločnosti.

Po ňom prevzal slovo tajomník spoločnosti, Pavol Krasnocvetov. Zhrnul výsledky našej práce v roku 2016 a predstavil výzvy, ktoré máme pred sebou v nasledujúcom období. V uplynulom roku sa naša organizácia zúčastnila na jedenástich kresťanských či kultúrnych akciách rôznych cirkví a distribuovala viac ako 12 tisíc Biblií. S finančnou podporou Nemeckej biblickej spoločnosti sme vydali piatu časť zo série Biblia vo veľkom písme pre slabozrakých spoluobčanov a knihu Korán vo svetle Biblie. Časť výtlačkov oboch titulov sme rozposlali zdarma do verejných a školských knižníc a venovali ich organizáciám, ktoré pracujú s ľuďmi s oslabeným zrakom. Okrem týchto kníh sme v roku 2016 vydali ešte 8 ďalších titulov a v spolupráci s externými odborníkmi sme pokračovali v úpravách textu ekumenického prekladu Biblie, ktorý pripravujeme do tlače. Naša členská základňa sa rozšírila na 106 individuálnych a 25 kolektívnych členov.

Predseda revíznej komisie Štefan Ševčík predložil správu revíznej komisie, ktorá hodnotila hospodárenie spoločnosti a dodržiavanie právnych predpisov v roku 2016.

Po diskusnej časti a voľbe novej revíznej komisie ukončil stretnutie podpredseda Výboru SBS Slavomír Poloha spoločnou modlitbou a požehnaním.

Členské cirkvi a ich zástupcovia vo Výbore SBS (abecedne)

Apoštolská cirkev na Slovensku – Mgr. Peter Kucej
Bratská jednota baptistov na Slovensku – ThDr. Darko Kraljik
Cirkev adventistov siedmeho dňa – Daniel Márföldi, B.A.
Cirkev bratská na Slovensku – Slavomír Poloha – podpredseda
Evanjelická cirkev a.v. na Slovensku – Mgr. Ján Šípka
Evanjelická cirkev metodistická – PhDr. Patrik Hipp
Gréckokatolícka cirkev – doc. ThDr. Mária Kardis, PhD.
Pravoslávna cirkev – Prot. doc. ThDr. Štefan Pružinský, PhD.
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku – Mgr. Ján Semjan
Rímskokatolícka cirkev – S.S.Dr. Pavol Vilhan, PhD. – predseda
Slovenská katolícka cirkev (Starokatolícka cirkev) – bez zástupcu

Revízna komisia (od 19. júna 2017)

Štefan Ševčík
Marek Riečan
Zuzana Jenčová

Projekty v roku 2017

 • Biblia vo veľkom písme pre slabozrakých spoluobčanov (V roku 2017 pokračuje projekt Listami Korinťanom až Tesaloničanom. Podporila ho Biblická spoločnosť Severné Írsko.)
 • Biblia pre nepočujúcich v posunkovom jazyku (Vďaka finančnej podpore United Bible Societies budú v roku 2017 preložené štyri príbehy z Nového zákona do slovenského posunkového jazyka.)
 • Core Presence (Biblická spoločnosť Severné Írsko podporila našu organizáciu sumou 10.000 USD.)
 • Joint Fundraising project (Spoločný projekt biblických spoločností: Litva, Lotyšsko, Estónsko, Ukrajina a Slovensko, ktorý podporila Nórska Biblická spoločnosť. Umožní nám využívanie CRM systému a rozšírenie funkcionality www.biblia.sk.)
 • Rómsko – slovenská Nová zmluva (Spoločný projekt SBS a organizácií Slovo pre svet a Eastern European Mission. Výtlačky dvojjazyčnej Novej zmluvy budú rozdané v spolupráci s organizáciami, ktoré sa venujú misii v rómskych komunitách na Slovensku.)

Plánovaná edičná činnosť, roky 2017-18

 • Biblia rozpráva o Ježišovi (titul pre deti)
 • Jazykový sprievodca Roháčkovým prekladom NZ (revidovaná verzia)
 • Biblia, preklad Roháček
 • „Mini“ Nová zmluva + Žalmy + Príslovia
 • Ekumenická Biblia
 • Candle Bible Atlas
 • Rómsko – slovenská Nová zmluva
 • Audio Nová zmluva (nedramatizovaná audio verzia)
 • Svätostánok a Jeruzalemský chrám
 • Zabudnuté príbehy Biblie (titul pre deti)